Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 5 mars 2019, kl 18.30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Fasadarbeten

Henda Bygg har under denna vecka påbörjat arbetet med socklar och fasader. Ni har säkert sett både Tobias Lindblad och Jan-Åke Nilegård i området.

De skador man kommer arbeta med är bl.a.

  • Fogar mellan tegel
  • Frostspräckta tegelstenar
  • Skador i ytskikt på socklar
  • Dilationsfogar mellan ytterväggar och lägenheter.

I vissa fall är det små skador, en del ytor har så små skador att vi valt att inte starta åtgärder, på någon vägg är ex.vis omfattningen av frostsprängda tegelstenar så stor att vi eventuellt åtgärdar hela väggen.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

OVK – Obligatorisk ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll är något som föreningen i egenskap av fastighetsägare är skyldig att utföra. Den preliminära planen är att detta arbete kommer att starta och utföras under vecka 4.
Ventilationskontroll, kanalrensning, rengöring värmeväxlare och fläktar, injustering av don samt byte av trasiga tätningar i ventilationsdon kommer att utföras.
Mer information kommer i form av lappar i brevlådan.
Arbetet kommer utföras av Gunnar Karlsen Sverige AB – http://www.gk.se
Det är viktigt att vi hjälps åt och försöker vara tillgängliga så långt det är möjligt. Om ni inte är hemma så hör gärna efter med grannar eller den som är vicevärd om man kan hjälpa till med nyckel.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Etiketter | Lämna en kommentar

Slippa pappersavi för avgift?

Linda Frank, vår HSB ledamot som även hanterar våra månadsavgifter, meddelar att ni som idag får en pappersavisering – och INTE önskar få den utskickad – kan kontakta henne så avbeställer hon dessa utskick.

Telefon till växel 046 – 210 84 00

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Motioner föreningsstämma

Om du har något förslag som du tycker att föreningsstämman skall ta upp och behandla så passa på att motionera – före februari månads utgång skall vi ha motioner tillgängliga för att hinna bereda och behandla dem inför stämman.

Mall för detta finns på anslagstavlan i föreningslokalen – du kan använda blanketten och skriva på den eller skriva ett eget brev – se även motioner.

Publicerat i Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 5 februari 2019, kl 18.30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Energideklaration – radonmätning

I den energideklaration som genomförts och där resultaten delats ut under hösten noterades att ingen radonmätning utförts (detta avser denna energideklaration).

I vår förening utförde vi radonmätning under 2014 med hjälp av mätdosor från Landauer Nordic.

Resultatet som framkom (2014) var att de uppmätta radonhalterna med god marginal låg inom de fastställda gränsvärden som finns för bostäder (200 Bq/m3). Detta är ett väntat resultat då vi använder oss av mekanisk ventilation i fastigheten.

Nästa kontroll utförs under 2021.

Publicerat i Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Avgifter 2019

Vi har diskuterat årsavgifterna i styrelsen och försökt att väga samman vad vi tror att utfallet kommer bli för 2019.

Vi befinner oss i en situation liknande den inför 2018 och vi hoppas att räntor kommer ligga oförändrade eller endast svagt ökande – vilket påverkar en stor del av föreningens ekonomi.

Vi har även försökt estimera underhållsbehov och avsättningar till underhåll under de kommande åren, behovet av en höjning finns men vi försöker väga underhållet mot detta.

Sammantaget så har vi därför beslutat att hålla avgifterna oförändrade under 2019.

Publicerat i Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Nästa styrelsemöte

Om du önskar få någon fråga behandlad på kommande styrelsemöte – överlämna din fråga/skrivelse innan tisdagen den 8 januari 2019, kl 18.30.

Publicerat i Information från styrelsen, Styrelsemöten | Lämna en kommentar

Extra föreningsstämma

Vid årets budgetarbete upptäckte vi att ersättning till styrelseledamöter vid styrelsesammanträden inte blivit protokollfört vid årsstämman.

I syfte att få in detta beslut från föreningen kallar vi till extra stämma med efterföljande informationsmöte.

Datum för extrastämma är torsdagen den 13 december kl 18.00.

Publicerat i Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar