Stora lån?

Föreningens bokslut har ett tryckfel där summeringen av föreningens lån anges på en sida till 34 333 812 000 kr (34 miljarder). Den korrekta summeringen är 34 333 812 kr (34 miljoner) och ingenting annat.

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Stämmohandlingar 2021

Föreningsstämman 2021 kommer arrangeras onsdagen den 5 maj genom poströstning enbart.

Handlingarna finner du här och dessa kommer även delas ut i respektive brevlådor .

Bakgrunden till detta beslut är att vi fortfarande har en situation där vi inte kan ta ansvar för att samla flera medlemmar till en stämma fysiskt.

Vi ser fram emot att kunna minska dessa restriktioner och börja arrangera fika samt medlemskvällar igen!

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Etiketter , | Lämna en kommentar

Garageportar – övergripande plan

Utbytet av garageportar planeras enligt tidigare så att elinstallationsarbetet och portbytet sker indelat per garagelänga under ett antal dagars tid.

Arbetet startar vecka 16, måndag den 19 april.

Arbetet startar med garaget närmast Snorres väg där lägenheterna (3 – 12) har sina platser – längst upp i området – och fortsätter enligt bilden. Efter tre veckor har bytet kommit till garagen kring trädgårdsbingen.

Detta innebär att när arbetet startar så kommer man inte kunna nyttja sin garageplats under de dagar som arbetet pågår i garagelängan. Detaljerade tidplaner med exakta datum kommer inom kort.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen, Information från styrelsen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Garageportar – byte

Styrelsen har beslutat att föreningens garageportar skall bytas ut. Detta arbete kommer bli ganska omfattande men vi bedömer efter undersökning av förutsättningarna och besök hos föreningar med lyckade installationer att detta kommer falla väl ut! De nya garageportarna kommer vara av s.k. takskjutportstyp (se bilden) med vit färg och fjärrstyrningsautomatik. Varje garageport länkas samman med två fjärrkontroller samt en mekanisk nödöppningsmekanism. I samband med installationsdagen sker nyckel- och fjärrkontrollsutlämning hos föreningen.

Bakgrunden till beslutet är att vi ser ett ökande underhåll där målning behöver genomföras, cylindrar behöver skiftas och i vissa behöver mekanik ses över. Sammantaget bedömer vi att det är en investering som dessutom höjer utseendet såväl som värdet på vår gemensamma fastighet. Under längre tid ser vi även att inte alla garage utnyttjas och förhoppningen är även att detta frigör någon extra parkeringsplats.

Utförandet kommer starta i april månad och kommer planläggas så att ca 4 portar byts varje dag. I samband med detta så behöver installatörerna få tillgång till garagen och även elektrikerna som skall dra ny el till portöppnarna. Detaljerade tidplaner med exakta datum kommer inom kort.

Arbetet kräver avfallshantering av byggmaterial samt de gamla portarna och föreningen kommer därför att under veckorna som arbetet pågår stänga av de två parkeringsrutor som ligger närmast trådgårdsavfallsbingen.

Arbetet med byte av garageportar kommer utföras av Garageportcenter Skåne AB och elinstallationsarbetet utförs av Pan-El AB.

Publicerat i Information, Information från Fastighetsgruppen | Etiketter , | Lämna en kommentar

Valberedning

Vi välkomnar föreningens nyvalda valberedning som valdes vid vår extrastämma – genom poströstning med tanke på tiderna!

Extrastämman valde enligt förslag

  • Eva Lindvall, Snorres väg 14
  • Malin Walker, Snorres väg 16 (sammankallande)

till ny valberedning i föreningen.

Publicerat i Information, Information från styrelsen, Stämma | Etiketter | Lämna en kommentar

Extrastämma 12 januari 2021 (endast poströstning)

Föreningen håller extrastämma den 12 januari kl 18.00 för val av ny valberedning enligt uppdrag till styrelsen från ordinarie föreningsstämma 2020.

Styrelsen har beslutat att INTE tillåta fysisk närvaro vid denna extrastämma. Deltagande och röstning sker genom avlämning av poströst via e-post eller till föreningens brevlåda.

Dagordning till extrastämma 2021

Styrelsens förslag till valberedning för föreningen 2020-2021

Poströstningsformulär extrastämma 2021

Publicerat i Information från styrelsen, Stämma | Lämna en kommentar

Årsavgifter

Föreningen har fortsatt en god ekonomi med ett positivt kassaflöde och långsamt ökande kostnader, villkorsändrade lån hjälper oss dessutom att sänka våra kostnader. Årets planerade underhåll får några åtgärder tidigarelagda och några senarelagda. Sammantaget har vi en balans i föreningens ekonomi och ligger i fas med vårt planerade underhåll.

För att säkerställa det framtida underhållet och kostnadsförändringar så väljer vi, som aviserats några år i rad, ändå att höja våra årsavgifter med en procent (1%) från och med den 1 januari 2021.

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Medlemskväll inställd

I den rådande situationen med smittspridningen i samhället så anser vi att det inte är försvarbart att genomföra vår planerade medlemskväll som skulle hållits den 10 december.

Medlemskvällen är alltså INSTÄLLD.

Publicerat i Information, Information från styrelsen | Lämna en kommentar

Rensning av hängrännor

Rensning av hängrännor i området är inplanerat med start preliminärt under vecka 49. I samband med detta kommer även några kvarvarande trasiga tegelpannor att bytas ut.

Arbetet utförs av Takspolarna.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar

Hängrännor – garagebyggnader

Hängrännorna på våra garagebyggnader är som ni säkert sett i ett dåligt skick, vatten rinner ofta över, rännorna lutar åt fell håll på sina stället o.s.v.

Under de närmsta månaderna kommer arbetet med att byta ut dessa genomföras.

Publicerat i Information från Fastighetsgruppen | Lämna en kommentar